Regulamin

Cele imprezy:

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez rowerowych w województwie łódzkim w szczególności na terenie powiatu radomszczańskiego, w tym Gminy Kamieńsk.
 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców województwa łódzkiego w szczególności mieszkańców Gminy Kamieńsk.
 3. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych na terenie Gminy Kamieńsk.
 4. Integracja kolarzy oraz instytucji i klubów sportowych.
 5. Promocja Góry Kamieńsk jako miejsca do aktywnego wypoczynku.

Organizator:

 1. inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka
 2. Stowarzyszenie Bądź Aktywny

Termin i miejsce:

 1. MTB Kamieńsk odbędzie się w dniu 27 lipca 2024 roku.
 2. Start MTB Kamieńsk odbędzie się z terenu OSiR Góry Kamieńsk.

Trasa i dystans:

 1. Trasa wyznaczona będzie na terenie Góry Kamieńsk
 2. Dystans:

MTB Kamieńsk
DystansHobby – ok 27 kmMega – ok 60 km
Limit uczestników100100
Data27.0727.07
Godzina startu10:3010:30
Limit czasu2:30 h4:30 h
Bufetymetatrasa i meta
Biuro zawodówGodz. 8.30 – 10:00Godz. 8.30 – 10:00

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wyścigu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w wyścigu.
 2. W MTB Kamieńsk mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 27 lipca 2024 roku ukończą 15 lat w przypadku dystansu hobby, oraz 16 lat w przypadku dystansu mega.
 3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych – oświadczenie znajdować się będzie na stronie www.mtbkamiensk.pl. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 4. Każda osoba startująca w MTB Kamieńsk, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy w kasku i na sprawnym rowerze bez wspomagania elektrycznego.
 6. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w wyścigu.
 7. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 8. Każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.
 9. Pakiety startowe nieodebrane w dniu zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
 10. Przepisywanie się pomiędzy dystansami będzie możliwe do 18 lipca (z dłuższego dystansu na krótszy bez zwrotu nadpłaty, z krótszego na dłuższy za dopłatą) i tylko w ramach dostępnych limitów miejsc na danym dystansie.
 11. Organizator w porozumieniu ze służbą medyczną zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprezy osoby, które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym.
 12. Na bufecie odżywczym znajdować się będą termosy z wodą/izotonik. Zawodnik sam napełnia swoje kubki/bidony/bukłaki itd.

Wyposażenie zalecane:

 • Folia NRC
 • Naładowany telefon komórkowy – numer należy podać w biurze zawodów.
 • Ubiór odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych
 • Z uwagi na brak kubków na „bufecie” – butelka/bidon do picia.

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.mtbkamiensk.pl
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie wyczerpania się limitu miejsc, lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości.
 3. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.mtbkamiensk.pl upływa w dniu 21 lipca 2024 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 4. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Góry Kamieńsk – dolna stacja kolejki linowej, w namiotach.
 5. Pakiet startowy należy odebrać tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE.
 6. Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

Opłata startowa

 1. Wysokość opłaty startowej:
Wysokości wpisowego w MTB KamieńskHobbyMega
W terminie do 30 kwietnia 2024 roku80 zł80 zł
W terminie od 1 maja do 30 czerwca 2024 roku99 zł99 zł
W terminie od 1 lipca do 21 lipca 2024 roku129 zł129 zł
 1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 3. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 4. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 6. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia terminu określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dotarła wpłata zawodnika.
 8. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 9. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w wyścigu, nieukończenia wyścigu, dyskwalifikacji lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Istnieje natomiast możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 21 lipca 2024 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie www.zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 20,00 zł.
 11. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
 12. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 13. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wszystkie wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce wpłata.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

Świadczenia dla zawodników:

 • Numer startowy,
 • Elektroniczny pomiar czasu
 • Poczęstunek na mecie,
 • Napój na mecie wyścigu,
 • Medal okolicznościowy na mecie wyścigu,
 • Pamiątkowe skarpetki kolarskie Danielo – tylko dla osób zgłoszonych do 30 czerwca
 • Możliwość umycia roweru,
 • Zabezpieczenie medyczne,
 • Sms z wynikiem,
 • Obsługę fotograficzną,
 • Oznakowaną trasę i ciekawe widoki z Góry Kamieńsk.

Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów mocowanych do kostki stopy.
 2. Chip należy oddać w bufecie po zakończonym wyścigu.
 3. Numer startowy musi być zamocowany na kierownicy.
 4. Brak prawidłowo zamocowanego numeru startowego oraz chipa do pomiaru czasu na kostce przy stopie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 5. Nieuwzględnienie zawodnika w wynikach biegu wynikające z błędnie przytwierdzonego chipa nie stanowi podstawy do protestu.
 6. W przypadku umieszczenia numeru startowego lub chipa w innym miejscu, bądź jego zasłonięcia, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.
 7. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

Klasyfikacje w MTB Kamieńsk:

 1. za miejsca I – III na dystansie hobby i mega w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn– pamiątkowa statuetka + upominki od partnerów.
 2. Kategorie wiekowe (mega)

Kategoria M1 – od 16 do 19 lat Kategoria K1 – od 16 do 29 lat

Kategoria M2 – od 20 do 29 lat Kategoria K2 – od 30 do 39 lat

Kategoria M3 – od 30 do 39 lat Kategoria K3 – od 40 do 49 lat

Kategoria M4 – od 40 do 49 lat Kategoria K4 – od 50 lat wzwyż

Kategoria M5 – od 50 do 59 lat

Kategoria M6 – od 60 lat wzwyż

 1. Klasyfikacja drużynowa na dystansie mega: zespoły trzyosobowe. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie wyścigu przez wszystkich członków zespołu. Sklasyfikowane zostaną tylko i wyłącznie drużyny, które podadzą identyczną nazwę swojego zespołu (Bądź Aktywny, Badz Aktywny, Bądz Aktywny – to nie są te same drużyny). O kolejności w klasyfikacji decyduje suma czasów wszystkich zawodników w zespole.
 2. Premia górska „DANIELO” – klasyfikacja łączna dla dwóch dystansów – premia zostanie wytyczona na stoku narciarskim – start ulokowany będzie u podnóża podjazdu pod stok, a finish na mecie przez którą zawodnicy przejeżdżają na dalszą cześć trasy.

Postanowienia końcowe:

 1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
 2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 3. Uczestnicy MTB Kamieńsk zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym, przepisów obowiązujących na terenie Lasów Państwowych, OSiR Góra Kamieńsk oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę wyścigu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym przez Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
 5. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.
 6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do wyścigu przyjmuje do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 7. Na miejsce wyścigu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas wyścigu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w wyścigu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 8. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę, okolice startu i mety wyścigu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników lub kibiców i osób towarzyszących.
 9. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie wyścigu od momentu startu do zamknięcia trasy wyścigu określonej limitem czasowym, a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.
 10. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w wyścigu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
 11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych.
 12. Organizator nie zapewnia szatni oraz depozytu.
 13. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie wyścigu lub w biurze zawodów.
 14. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu 30 minut od ukończenia przez zawodnika wyścigu po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.
 15. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 16. Wszystkich zawodników startujących w MTB Kamieńsk obowiązuje niniejszy regulamin.
 17. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 18. Dane osobowe uczestników wyścigu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych . Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 19. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w wyścigu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, płci, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 20. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej.
 21. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w wyścigu.
 22. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. MTB Kamieńsk – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 23. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w wyścigu.
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości, bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.